Шпоры по литературному редактированию

МГУ им. Кулешова


27 из 34
Автор: Я
 

СОДЕРЖАНИЕ


 • Літаратурнае рэдагаванне, 5 курс, ФСФ, журн.
 • 1. Гісторыя рэдагавання на Беларусі і ў Расіі: рэдагаванне ў перыяд Антычнасці, Адраджэння і сярэднявечча;
 • 2. Асаблівасці рэдактарскай дзейнасці Бялінскага, Някрасава, Навікова.
 • 3. Сучасныя беларускія выдавецтвы і асаблівасці іх працы: выдавецтва "Беларусь", "Літаратура і Мастацтва", "Кнігазбор", "Логвінаў" і інш.
 • 4. Тэкст як прадмет рэдактарскай працы: азначэнне паняцця "тэкст", асноўныя характарыстыкі тэкста (цэласнасць, звязанасць, замацаванасць у пэўнай графічнай сістэме, інфармацыйнасць);
 • 5. Псіхлагічныя асновы працы рэдактара над тэкстам: схема працы рэдактара, псіхалагічныя перадумовы ўспрыняцця тэксту;
 • 6. Рэдагаванне тэксту: моўныя памылкі ў тэксце і іх віды;
 • 7. Камунікатыўныя асаблівасці працэсу рэдагавання: уяўленні аб ідэальным і сярэднім чытачы;
 • 8. Этычныя праблемы праўкі аўтарскага тэксту;
 • 9. Творчасць і праца ў працэсе рэдагавання;
 • ІО.Віды рэдактарскага чытання аўтарскага тэксту: азнаямляльнае
 • чытанне;
 • 11 .Віды рэдактарскага чытання аўтарскага тэксту: паглыбленае чытанне; 12.Віды рэдактарскага чытання аўтарскага тэксту: шліфовачнае чытанне; ІЗ.Асаблівасці працэсу рэдактарскай праўкі тэксту;
 • 14.Віды рэдактарскай праўкі аўтарскага тэксту;
 • 15.Віды рэдактарскай праўкі: рэдактарская праўка-вычытка;
 • Іб.Віды рэдактарскай праўкі: праўка-скарачэнне;
 • 17.Віды рэдактарскай праўкі: праўка-апрацоўка;
 • 18.Віды рэдактарскай праўкі: праўка-пераробка.
 • 19.Прыёмы аналізу лагічнасці выкладу ў аўтарскім тэксце;
 • 20.Асноўныя законы лагічнага мыслення: Першы закон - тоеснасці; 21.Асноўныя законы лагічнага мыслення: Другі закон - супярэчнасці
 • (віды супярэчнасцяў);
 • 22. Асноўныя законы лагічнага мыслення: Трэці закон - выключанага
 • трэцяга;
 • 23.Асноўныя законы лагічнага мыслення: Чацвёрты закон - дастатковай
 • абгрунтаванасці;
 • 24.Рэдагаванне кампазіцыі тэксту: азначэнне тэрміну "кампазіцыя", аналіз
 • структуры журналісцкага і літаратурна-мастацкага тэксту;
 • 25.Рэдагаванне кампазіцыі журналісцака тэксту. Тыповыя недахопы журналісцкага матэрыялу (адыход ад тэмы, парушэнне паслядоўнасці выкладу і інш.).
 • 26.Класіфікацыя спосабаў выкладу: лагічная структура апавядання, апісання, разважання;

 • 27.Класіфікацыя спосабаў выкладу: лагічная структура паведамлення,
 • умазаключэння, інфармацыйнага апісання.
 • 28.Лагічная структура апавядання і псіхалагічныя асаблівасці ўспрыняцця
 • яго чытачом;
 • 29.Пабудова апісання. Апісанне ў публіцыстыцы.
 • ЗО.Пабудова разважання. Разважанне і яго асноўныя часткі. Стылёвыя
 • асаблівасці разважанняў;
 • ЗІ.Наяўнасць фактычнага матэрыялу ў тэксце. Мэты выкарыстання
 • фактычнага матэрыялу ў журналісцкіх тэкстах. Праверка фактычнага
 • матэрыялу (захаванне прынцыпаў дакладнасці і праўдзівасці).
 • 32.Віды праверкі фактычнага матэрыялу ў журналісцкіх тэкстах; ЗЗ.Графічныя знакі рэдактарскай праўкі.
 • 34.Рэдагаванне загалоўка. Адпаведнасць зместу тэкста і зместу загалоўка.
Лингвистика
Общее языкознание

Русский язык

Европейские языки
 
Восточные языки

Литература
Литературоведение

Русская литература

Западная литература

Восточная литература

Учебные материалы
Ответы к экзаменам

Конспекты лекций

Краткие содержания

Прочие материалы


Designed in 2004 © Durov.com