экзамен "Общее языкознание"

ДНУ, Филфак, 5 курс(русское отделение) Преп.: Куварова

ответы на экзамен. материал набран с конспекта и учебника на русском языке, отформатирован и готов к распечатке.
!!некоторые вопросы повторяются
Автор: группа активисток
(Sent by LadySnape)
 

СОДЕРЖАНИЕ

 • !!вопросы на украинском, но все шпоры на русском языке

 • 1. Об*єкт і предмет лінгвістики. Основні етапи розвитку предмету науки про мову.
 • 2. Основні проблеми лінгвістики. Система лінгвістичного знання.
 • 3. Мовознавство в системі наук.
 • 4. Значення праць В. фон Гумбольдта і Ф. де Соссюра у становленні загального мовознавства як науки.
 • 5. Знаки, їх основні властивості. Семіотика як наука про знаки. Типологія знаків.
 • 6. Специфіка мови як знакової системи. Знакові і незнакові одиниці мови.
 • 7. структура мовного знаку. Принцип асиметрії мовного знаку.
 • 8. проблема вмотивованості мовного знаку.
 • 9. мова, мовлення, мовлене діяльність у концепції Ф. де Соссюра.
 • 10. Мова і мовлення. Характеристика мовлення.
 • 11. концепції багатоаспектного членування мови.
 • 12. проблема співвідношення мови і мислення.
 • 13. співвідношення логічних і граматичних категорій.
 • 14. генетичні корені мислення і мови.
 • 15. внутрішнє мовлення і мислення. Проблема коду внутрішнього мовлення.
 • 16. проблема онтогенезу мовлення. Процес формування понять.
 • 17. основні етапи процесів породження і сприйняття мовлення.
 • 18. психофізіологічні механізми мислення і мови. Афазія і мислення.
 • 19. соціальна природа мови. Мовні ситуації. Національно-мовна політика.
 • 20. суспільні функції мови.
 • 21. мова і культура. Гіпотеза Сепіра-Уорфа.
 • 22. Мовні контакти. Лінгвістичні аспекти двомовності.
 • 23. вплив мовних контактів на розвиток мови.
 • 24. мовна інтерференція, її причини, види, шляхи подолання.
 • 25. залежність стану мови від стану суспільства. Соціальна і територіальна диференціація мови.
 • 26. Соціально-історичні типи мови.
 • 27. Нормування мови. Мовна норма і узус.
 • 28. Літературна мова, іі внутрішня диференціація і соціальні функції.
 • 29. система і структура мови. Моделі мовної системи.
 • 30. Парадигматика і синтагматика в мові. Типи дистрибуції мовних одиниць.
 • 31. Рівні й одиниці мови, їх відношення.
 • 32. Сегментні і суперсегментні одиниці фонетичного рівня мови, їх функції.
 • 33. Фонема як основна фонологічна одиниця. Концепції провідних фонологічних шкіл.
 • 34. фонологічна парадигматика і синтагматика.
 • 35. слово як одиниця мови. Критерії виділення слова.
 • 36. семантична структура слова. Лексичне значення слова і його компоненти.
 • 37. лексичний склад мови, його система і розвиток. Проблема системності лексики.
 • 38. Способи опису лексичної системи мови.
 • 39. єдність граматичного і семантичного аспектів мови. Граматичне значення.
 • 40. граматична організація мови, іі основні одиниці.
 • 41. система граматичних категорій мови.
 • 42. граматичні способи, проблема їх розмежування.
 • 43. морфема як одиниця мови.
 • 44. проблема класифікації частин мови.
 • 45. синтаксичний рівень мови, його одиниці і функції.
 • 46. речення як основна комунікативна одиниця.
 • 47. способи опису синтаксичного рівня мови.
 • 48. синхронія і діахронія в мові.
 • 49. проблема розвитку і вдосконалення мови.
 • 50. зовнішні і внутрішні чинники мовної еволюції.
Лингвистика
Общее языкознание

Русский язык

Европейские языки
 
Восточные языки

Литература
Литературоведение

Русская литература

Западная литература

Восточная литература

Учебные материалы
Ответы к экзаменам

Конспекты лекций

Краткие содержания

Прочие материалы


Designed in 2004 © Durov.com