экзамен "Теорія літератури"

ДНУ, филфак, 5 курс(русское отделение) Преп.: Кропивко

все билеты набраны на украинском языке в достаточном для письменного ответа объеме и отформатированы
Автор: группа активисток
(Sent by LadySnape)
 

СОДЕРЖАНИЕ

 • 1. Теорія літератури як наука в системі літературознавчих дисциплін.
 • 2. Методологія системного дослідження.
 • 3. Біографічна та культурно-історична літературознавчі школи.
 • 4. Формалізм і структуралізм як літературознавчі школи.
 • 5. Постструктуралізм і семіотика як літературознавчі школи.
 • 6. Фройдизм і психологічна літературознавчі школи.
 • 7. Компаративістика і філологічна літературознавча школа.
 • 8. Художньо-творча діяльність у системі культури.
 • 9. Художньо-творча діяльність, її специфіка і структура.
 • 10. Літературно-художній твір як носій і передавач художньої інформації.
 • 11. Літературно-художнє сприйняття як етап художньо-творчої діяльності.
 • 12. Особливості та закономірності художнього сприйняття.
 • 13. Роль читача в різні літературні епохи.
 • 14. Художнє сприйняття як співтворчість.
 • 15. Поняття масової та елітарної літератури.
 • 16. Художній образ, його структура. Поняття мікро- та макрообразу.
 • 17. Специфіка літературно-художнього образу. Види образів у літературно-художньому творі.
 • 18. Типізація як спосіб узагальнення дійсності в літературно-художньому творі.
 • 19. Типологізація як спосіб узагальнення дійсності в літературно-художньому творі.
 • 20. Зміст літературно-художнього твору, його складники.
 • 21. Форма літературно-художнього твору, її складники.
 • 22. Співвідношення понять сюжет і фабула літературно-художнього твору.
 • 23. Стиль як літературознавча категорія.
 • 24. Структура художнього відчуження.
 • 25. Епос як літературний рід.
 • 26. Драма як літературний рід.
 • 27. Лірика як літературний рід.
 • 28. Жанр як літературознавча категорія.
 • 29. Екстракатегоріальний та інтракатегоріальний аспекти теорії жанру.
 • 36. Періодизація літературно-художнього процесу.
 • 37. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку літературного процесу.
 • 38. Художні взаємодії, їх типологія.
 • 39. Поняття літературного напряму і літературної течії. Художній напрям як річище протікання літературно-художнього процесу.
 • 40. Поняття традиційної структури.
 • 41. Термінологічні визначення традиційних сюжетів залежно від їх структурно-змістової трансформації (протосюжет, сюжет-зразок, сюжет-посередник, традиційна сюжетна схема).
 • 42. Поняття авторського міфа.
Лингвистика
Общее языкознание

Русский язык

Европейские языки
 
Восточные языки

Литература
Литературоведение

Русская литература

Западная литература

Восточная литература

Учебные материалы
Ответы к экзаменам

Конспекты лекций

Краткие содержания

Прочие материалы


Designed in 2004 © Durov.com